Audios-Mindfulness

La respiración - Manuel Camino
00:00 / 00:00
Body Scan - Manuel Camino
00:00 / 00:00
Respiración consciente - Manuel Camino
00:00 / 00:00
Permaneciendo presente - Manuel Camiino
00:00 / 00:00
Tres minutos - Manuel Camino
00:00 / 00:00
Trayendo lo desagradable - Manuel Camino
00:00 / 00:00
Lago - Manuel Camino
00:00 / 00:00
Autocompasión - Manuel Camino
00:00 / 00:00
Pensamientos y nubes - Manuel Camino
00:00 / 00:00
Compasión a los Demás - Manuel Camino
00:00 / 00:00

Audios-Mindfulness

Breve

Lago breve - Unknown Artist
00:00 / 00:00
Tres minutos - Unknown Artist
00:00 / 00:00
Compasión.Breve - Unknown Artist
00:00 / 00:00
Trayendo el desagrado. breve - Unknown Artist
00:00 / 00:00
Permaneciendo presentes breve - Unknown Artist
00:00 / 00:00
Pensamientos y nubes - Unknown Artist
00:00 / 00:00
Respiración consciente.breve - Unknown Artist
00:00 / 00:00
Body scanner - Unknown Artist
00:00 / 00:00

Audios-Mindfulness

Dolor y compasión

Aprendiendo a Fluir - Unknown Artist
00:00 / 00:00
Arbol de la Vida - Unknown Artist
00:00 / 00:00
El Dolor Consciente - Unknown Artist
00:00 / 00:00
Aguas Bondadosas - Unknown Artist
00:00 / 00:00
Atendiendo al Dolor - Unknown Artist
00:00 / 00:00

© 2015 por Dipti Suhanda. 

  • White LinkedIn Icon
  • White Instagram Icon